Verlof & Verzuim

Leerplicht is de plicht die ouders en verzorgers hebben als het gaat om het schoolbezoek van hun kind. Zij moeten hun kind inschrijven op een school en ervoor zorgen dat het deze school ook daadwerkelijk bezoekt. U moet weten hoe de school handelt als uw kind niet in de klas zit. Ook moet u op de hoogte zijn van het feit dat schoolverzuim strafbaar is. Verzuim is iets anders dan verlof. Onder bepaalde voorwaarden kunt u verlof aanvragen voor uw kind.

Leerplicht start vanaf de eerste schooldag van de maand na de 5e verjaardag tot aan het eind van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt of aan het einde van het 12e volledige gevolgde schooljaar.

 

Verlof

Een verzoek om verlof wegens andere gewichtige omstandigheden (voor maximaal tien schooldagen per schooljaar) dient vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering aan de directeur te worden voorgelegd. 

In de praktijk komen de volgende invullingen voor:

 • voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 • voor verhuizing, voor ten hoogste één dag;
 • voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad, voor één of ten hoogste twee dagen (afhankelijk van de vraag of het huwelijk in of buiten de woonplaats van de leerplichtige wordt gesloten);
 • bij ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad, duur in overleg met de directeur;
 • bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen; van bloed- en aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen; van bloed- en aanverwanten in de derde of vierde graad voor ten hoogste één dag;
 • bij ambtsjubilea (25, 40, 50 jaar) en huwelijksjubilea (12½, 25, 40, 50, 60 jaar) van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad, voor ten hoogste één dag;
 • bij (andere) calamiteiten en redenen die buiten de wil van ouders of leerlingen is gelegen.

 

Vakantieverlof

Dit kan worden verleend, indien het door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers slechts mogelijk is om buiten de schoolvakanties met hun kind(eren) op vakantie te gaan. Qua beroep gaat het specifiek om:

 • horeca
 • agrarische sector
 • campinghouders

Hiertoe moet een schriftelijk verzoek worden ingediend, dat gepaard gaat met een werkgeversverklaring. Binnen deze voorwaarde mag het vakantieverlof:

 • één maal per schooljaar plaatsvinden en maximaal tien schooldagen bedragen;
 • niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

 

Meer informatie over leerplicht, verzuim en het aanvragen van verlof vindt u hieronder.